1. Senieji kultūros namai – kultūros centras / The old culture house – cultural center

Dabartinis kultūros centras

Senieji kultūros namai

1. Senieji kultūros namai – kultūros centras ( Trakų  g. 7 )

Kultūros klubas, kitaip kultūros namai, Vievyje buvo įkurti apie 1948 m., atsikūrus sovietinei valdžiai. Prieš karą šioje vietoje buvo Rochos Kac karčiama (traktierius).

Karo metais pastatas beveik nenukentėjo, todėl paremontavus buvo pritaikytas kultūros reikmėms.

Reali veikla kultūros namuose prasidėjo apie 1950 – 1951 metus, kai Vievis tapo rajono centru ir čia dirbti atvyko jauna ir energinga meno vadovė A. Kvaraciejūtė, vėliau A. Pulauskienė. Į pastatą buvo atkelta ir biblioteka. Apie 1955 metus prie senojo pastato buvo pastatytas dviaukštis priestatas. Meno kolektyvai  – chorai, ansambliai, šokių, dramos būreliai – galėjo plėsti savo veiklą, čia įsikūrė kultūros namų administracija, kurį laiką veikė muzikos mokyklos skyrius, filmų aparatinė. Vieviečiai mielai eidavo žiūrėti plačiaekranių italų, prancūzų, indų filmų su garsiais aktoriais, nes per TV rodė daugiausia tarybinius filmus. Pilna salė susirinkdavo į lietuviškų filmų „Jausmai“, „Niekas nenorėjo mirti“, „Maža išpažintis“ demonstravimą. Bilietas į kiną vaikams kainavo 10, suaugusiems 30 kapeikų.

Kultūros namų scenoje koncertavo garsūs to meto muzikantai ir dainininkai iš įvairių Lietuvos kampelių, vyko saviveiklininkų, agitmeninių brigadų konkursai ir kiti renginiai. Šeštadienio vakarais vykdavo šokiai, į kuriuos visokiais būdais bandydavo patekti ir vidurinės mokyklos vyresniokai. Dalyvauti „kultūrkės“ šokiuose buvo „lygis“, tai ne mokyklos šokiai.  

 

 pastedGraphic.png                     pastedGraphic_1.png

Senieji kultūros namai                                          Dabartinis kultūros centras    

1. The old culture house – cultural center (Trakų st. 7)

The Culture Club, otherwise known as the House of Culture, was founded in Vievis around 1948, after the re-establishment of the Soviet governtment. Before the war, Rochos Kac’s tavern (tavern) was located in this place. The building was almost undamaged during the war, so it was adapted for cultural purposes after repairs. The real activity in the culture house started around 1950-1951, when Vievis became the center of the district and the young and energetic art director A. Kvaraciejūtė, later A. Pulauskienė, came to work here. The library was moved to center too. Around 1955, a two-story building was built next to the old building. Art collectives – choirs, ensembles, dance and drama groups could expand their activities, the administration of the cultural center was located here, the music school department and the film studio operated for a while. The people of Vievis were happy to go to watch wide-screen Italian, French, and Indian films with famous actors, because mostly Soviet films were shown on TV. A full hall gathered for the screening of the Lithuanian film „Jausmai”, „Niekas nenorėjo mirti”, „Maža išpažintis”. A ticket to the cinema cost 10 kopecks for children and 30 kopecks for adults. 

Famous musicians and singers of the time from various corners of Lithuania performed on the stage of the Culture House, competitions of self-employed people, agitator brigades and other events took place. There were dances on Saturday evenings, and high school seniors tried their best to get into them. Participating in the „kultūrkės” dance was a higher level, it was better than the school dances.

 pastedGraphic.png                     pastedGraphic_1.png

The old culture house                                      Culture centre today