5. IKI – malūnas ? – antroji spaustuvė

5.  IKI – malūnas ? – antroji spaustuvė
(Semeliškių g. 19 , Trakų g. 1 –  pirmasis Vievyje mūrinis gyvenamasis namas)

Šioje vietoje, kur dabar yra IKI parduotuvė, nepatvirtintais duomenimis iki Pirmojo pasaulinio karo stovėjo vėjinis – motorinis malūnas. Kada jis buvo pastatytas ir kam priklausė, nežinoma.    XX a. pradžioje malūnai daugiausia buvo vėjiniai, o malūne įtaisytas dyzelinis variklis (pvz. 25 AJ galios) naudotas tik tuomet, kai grūdams malti nebuvo tinkamo vėjo, nes taip buvo pigiau. Jeigu atkreipsime dėmesį, vieta, kurioje stovėjo malūnas, yra aukščiausia šiaurinėje ežero pusėje ir gerai vėjo perpučiama.

Yra užuominų, kad 1812 m. Napoleonas, atvykęs į Vievį, užlipo į malūną pasižvalgyti po apylinkes  ir tik po to  išvykoilsėtis  į Ausieniškių dvarą. Gal tai buvo tas pats malūnas?

Pirmojo pasaulinio karo metu, apie 1915 metus, malūnas, kaip ir daugelis Vievio pastatų, sudegė.

Kas šioje nemažoje teritorijoje buvo tarpukariu, kol kas nežinoma.

1950 m įkurtam Vievio rajonui buvo reikalinga spaustuvė, kuri po metų ir buvo įsteigta. 

Ji pradžioje veikė dabartinės pradinės mokyklos pusrūsyje, 1958 m. buvo perkelta į pastatą Semeliškių g. 19. Spaustuvėje 11 metų buvo spausdinamas rajoninis laikraštis „Leninietis“, blankinė medžiaga įstaigoms ir įmonėms, skelbimai, plakatai, o nuo 1975 m. Vilniaus filharmonijos afišos, programos įvairiems koncertams. Tai buvo nedidelė spaustuvė, turėjusi 5 spausdinimo mašinas, 2 linotipus, apie 10 darbuotojų. 1977 m. spaustuvė tapo Kauno „Raidės“ filialu, jos apyvarta pradėjo mažėti, įmonė tapo nuostolinga ir buvo uždaryta.

pastedGraphic.png

Antroji Vievio spaustuvė

According to unconfirmed data, a wind-motorized mill stood in the place where the IKI store is now until the First World War. It is unknown when it was built and who it belonged to. At the beginning of the 20th century, mills were mostly wind-powered, and a diesel engine (e.g. 25 horsepower) was only used when there was no suitable wind to grind grain, as it was cheaper. If you pay attention, the place where the mill stood is the highest point on the narrow side of the lake and is exposed to a good wind flow. There is a hint that in 1812, Napoleon climbed up to the mill to look around the surroundings and only then left for the Ausieniskiai estate for rest. Perhaps it was the same mill? During World War I, around 1915, the mill, like many other buildings in Vievis, burned down. What was on this small territory between the wars is currently unknown. In 1950, the Vievis district needed a printing house, which was established a year later. It was initially located in the half of the current primary school, and in 1958 it was moved to the building at Semeliskiu g. 19. The printing house printed the district newspaper „Leninietis”, stationery for institutions and companies, advertisements, posters, and from 1975, the Vilnius Harmonica office and programs for various concerts. It was a small printing house with 3 printing machines, 2 linotypes and over 10 employees. In 1977, the printing house became a branch of Kaunas „Raides”, its turnover began to decrease, the company became unprofitable and was closed.

pastedGraphic.png

Printing house