10. Tarpukario Lietuvos pasienio policijos būstinė – vykdomasis komitetas

10. Tarpukario Lietuvos pasienio policijos būstinė – vykdomasis komitetas
(Vilniaus g. 57)

 

10. Tarpukario Lietuvos pasienio policijos būstinė – vykdomasis komitetas (Vilniaus g. 57)

Šiame vargingai atrodančiame pastate tarpukariu buvo LR Pasienio policijos viršininko būstinė ir pasieniečių bendrabutis. Vievio kapinėse palaidoti 1931 m. nuo tuberkuliozės miręs pasienio 6 – ojo baro viršininkas K. Čerskis ir tų pačių metų rudenį tarnyboje lenkų nušautas pasienietis  J. Kybartas. !!! ( yra K. Čerskio laidotuvių nuotrauka ir Trakų baro 6 rajono pasienio policijos įgulos nuotrauka netoli Vievio Karageliškių km. apie 1928- 1930 m. Ten yra ir minėti K. Čerskis ir J. Kybartas)

Po Antrojo pasaulinio karo pastate įsikūrė tarybinė vietos valdžia – vykdomasis komitetas. Balkone buvo iškabinami Lenino, Stalino. Markso portretai, Vilniaus gatve pražygiuodavo  Gegužės 1- osios demonstracijos.

Toliau link autostrados, prie buvusio restorano „Orbita“ iki 1955/1956 metų ant postamento stovėjo bronzine spalva nudažyta Stalino skulptūra. Valdžioje įsitvirtinęs N. Chruščiovas įsakė visoje šalyje sunaikinti Stalino skulptūras, palikti tik Lenino. Vieviškė Stalino skulptūra buvo nuversta, nuvežta į žvyro karjerą, susmulkinta ir panaudota kelio remonto darbams. Tikslingas panaudojimas.

10.Interwar Lithuanian Border Police Headquarters – Executive Committee (Vilniaus street 57)

This poor-looking building was the headquarters of the Border Police Chief of the Republic of Lithuania and a dormitory for border guards during the interwar period. In Vievis cemetary there is buried head of the 6th Border Bar – K. Čerskis that died at 1931 because of  tuberculosis and also in the same year autumn shot polish border guard Jurgis Kybartas. (Near Vievis, in the Karageliškių village were mentioned K. Čerskis and Jurgis Kybartas and also there you can find pictures of K. Čerskio funeral and border Police Crew of Trakai Bar, District 6.)

After world war II the building housed the Soviet local government – the Executive Committee. Portraits of Lenin, Stalin and Marx were being displayed on the balcony. Vilnius Street used to be the site of May Day demonstrations.

Further along the motorway, a bronze-coloured sculpture of Stalin stood on a pedestal in front of the former restaurant „orbita” until 1955-1956. Khrushchev, once in power, ordered the destruction of Stalin’s statues throughout the country, leaving only Lenin’s. The Stalin sculpture in Vievis was toppled, taken to a gravel pit, crushed and used for road repairs. Purposeful use.