12. Atminimo lenta M. Smotrickiui miesto aikštėje

12. Atminimo lenta M. Smotrickiui miesto aikštėje 

12. Atminimo lenta M. Smotrickiui miesto aikštėje  

Esame prie M. Smotrickio atminimo lentos. Tai žymus bažnyčios veikėjas, filologas, rašytojas, slavų bažnytinės kalbos normintojas. Gimė Ukrainoje, mokėsi Vilniaus universitete, buvo įvairių Vakarų Europos universitetų laisvasis klausytojas. Iki 1627 m. buvo aršus stačiatikybės gynėjas, unitų ir katalikų kritikas. Apie 1608 m. tapo Vilniaus šv. Dvasios vienuolyno brolijos nariu, 1617 m. įšventintas vienuoliu Meletijumi, 1620 m. tapo šio vienuolyno viršininku (archimandritu). 

Septynerius metus M. Smotrickis kovojo su unitais už stačiatikybės išsaugojimą LDK, todėl ATR karaliaus buvo laikomas neramumų kurstytoju ir valstybės priešu. Kaip jis susijęs su Vieviu?

Manoma, kad kurį laiką jis mokytojavo vienuolyno mokykloje. 1618 m. Vievio spaustuvėje buvo išspausdintas M. Smotrickio parengtas pirmasis slavų kalbos raidynas, kurio vienas iš išlikusių egzempliorių saugomas Londono, 2 -asis egzempliorius Kopenhagos karališkoje bibliotekoje. 2018 m. baltarusis knygotyrininkas Alesis Suša pristatė trejus  metus ruoštą faksimilinę Raidyno kopiją, skirtą šio leidinio 400 metų jubiliejui.  Po vieną Raidyno egzempliorių dovanų gavo Vilniaus universiteto ir Vrublevskių bibliotekos bei Vievio cerkvė.

Dar po metų 1619 m. Vievio spaustuvėje buvo išspausdinta ir garsioji M. Smotrickio gramatika.

Patekęs į karaliaus nemalonę, gal ir persekiojamas unitų 1624-1626 m. jis išvyko į kelionę po Artimuosius Rytus. Grįžęs 1627 m. jis oficialiai pripažino tapęs unitu, buvo atskirtas nuo stačiatikių bažnyčios ir tapo Ukrainos Dermanio vienuolyno viršininku, ten ir palaidotas.

 

pastedGraphic.png            pastedGraphic_1.png

Atminimo lenta M. Smotrickiui                      Gegužės 1- osios demonstracija Vilniaus g. 1959 m.       

12. Memorial board for Meletijus Smotrickis in the town square

We are now next to the Meletijus Smotrickis Memorial Board. He was a prominent church figure, philologist, writer, and Slavic church language standardiser. He was born in Ukraine, studied at Vilnius University and was a free listener at various universities in Western Europe. Until 1627 he was a fierce defender of Orthodoxy, a critic of the Unitarians and Catholics. Around 1608 he joined the brotherhood of the Monastery of the Holy Spirit in Vilnius, in 1617 he was ordained as a monk Meletijus, in 1620 he became the head of the monastery (archimandrite).

 For seven years Smotrickis fought with the Unitarians for the preservation of Orthodoxy in the Grand Duchy of Lithuania, which is why he was considered by the King of the Polish-Lithuanian Commonweath to be an instigator of sedition and an enemy of the state. But what is his connection to Vievis ? 

It is believed that he taught for some time at the monastery school. In 1618, the first Slavic alphabet was printed by Smotricki at the Vievis printing house, one of which copy is preserved in London, the second in the Royal Library in Copenhagen.

In 2018,  Belarusian librarian Alesis Suša presented a facsimile copy of the alphabet, which had been in the works for three years, to mark the 400th anniversary of the publication. The library of Vilnius University, the library of Vrublevskis and the Vievis Orthodox Church each received a copy of the alphabet as a gift.

In 1619, the famous Smotricki grammar was also printed at the Vievis printing house. After falling into disfavour with the king, and perhaps being persecuted by the Unitarians, he went on a journey to the Middle East between 1624 and 1626. On his return in 1627, he officially declared himself as a Unitarian and was separated from the Orthodox Church but was made  the head of the Ukrainian Derman monastery, where he was buried.

 

pastedGraphic.png            pastedGraphic_1.png

Memorial board for Meletijus Smotrickis         May 1st 1959, Vilniaus st.