13. Šv. Onos bažnyčia – miesto aikštė (Dariaus ir Girėno)

13. Šv. Onos bažnyčia – miesto aikštė (Dariaus ir Girėno)
(Bažnyčios g. 16)

13. Šv. Onos bažnyčia – miesto aikštė (Dariaus ir Girėno) (Bažnyčios g. 16)

pastedGraphic.png

Kada Vievyje buvo pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia, tikslių duomenų kol kas nėra. Sena apleista bažnyčia šalia gyvenvietės minima apie 1550 m., bet kokia ji – katalikų ar stačiatikių – nežinoma.

B. Oginskio palikuonys, nors ir perėjo į katalikybę, bažnyčios Vievyje statyti neskubėjo. XVII a. antroje pusėje ji jau turėjo būti pastatyta, nes 1683 m. Vilniaus vyskupo rašte minima Vievio bažnyčia. Paradoksalu, bet vėliau pastatytos medinės Vievio bažnyčios sudegė, paskutinioji 1907 metais. Tais pačiais metais inžinierius ir architektas V. Michnevičius parengė naujos mūrinės bažnyčios projektą ir prasidėjo statybos, kurias nutraukė Pirmasis pasaulinis karas.. Suspėta pakloti pamatus ir sumūryti pastatą iki langų,  1915 m. vokiečiai karo reikmėms išvežė čia sukrautas statybines medžiagas, turimi cariniai rubliai neteko vertės.

Lietuvai tapus nepriklausoma, 1923 m. statybos darbai pajudėjo. Tuo rūpinosi ilgametis Vievio kunigas J. Mincevičius. Karo metais dingo bažnyčios projektai, todėl architektas suprojektavo antrą bažnyčios projektą, jau ne vienabokštės, o dvibokštės ir pats vadovavo statyboms. Labai trūko pinigų, todėl kunigas laisvanoriškai privaloma tvarka įtikino parapijiečius ūkininkus metams nuo 1ha turimos žemės sumokėti po 15 litų mokestį bažnyčiai. Sunkūs tai buvo metai žemdirbiams.

Miestelėnai buvo įpareigoti prie bažnyčios statybos atidirbti nustatytą laiką. 1931 m. pagrindiniai darbai buvo baigti, bažnyčia pašventinta, bet vidaus darbai vyko dar ilgai.

Antrojo pasaulinio karo metu sudegė prie kapinių buvusi koplyčia ir klebonija su visais ūkiniais pastatais ir bažnytiniais dokumentais.

Šv. Onos bažnyčia neobaroko stiliaus, bazilikinė su dviem aukštais bokštais, kuriuose kabo du varpai. Vienas jų išlietas 1937 m. Kauno Masalcevo varpų liejykloje ir vadinamas šv. Juozapo vardu. Bažnyčią puošia trys Lietuvos kultūros paminklai: 2 paveikslai „Marija Rožančinė“,  „Šv. Cecilija“ ir medinė skulptūra „Nukryžiuotasis.“

Nuo 2005 m. Vievio parapijos klebonas ir Kazokiškių administratorius A. Kelmelis.

Šventorių puošia Lietuvos nepriklausomybei skirtas medinis kryžius, pastatytas 1989 metais.

Prieš bažnyčią iki 1934 m. vykdavo miestelio turgus, vėliau iškeltas į kitą vietą, o miesto aikštė pavadinta Dariaus ir Girėno vardu.

Bažnyčios dešinėje stovi pirmasis miestelio mūrinis pastatas, buvęs Kazlauskų namas, statytas 1935 metais. Karo metais jame buvo sovietų ir nacių karinės komendantūros, vėliau poliklinika, dabar tai „Vievija“.

13.  St. Anne`s Church- town square (Bažnyčios st. 16)

 

pastedGraphic.png

 

There are no precise data on when the first Catholic church was built in Vievis. The old abandoned church near the village is mentioned around 1550, but it is not known what kind of church it is – Catholic or Orthodox. B. Oginskis’ descendants, although they converted to Catholicism, were in no hurry to build a church in Vievis. XVII century in the second half of the 17th century, it must have been built already, because in 1683, the letter of the Bishop of Vilnius mentions the Vievis church. Paradoxically, the wooden churches of Vievis that were built later burnt down, the last one in 1907. In the same year, the engineer and architect V. Michnevičius prepared the plans for a new brick.The construction of a new church was interrupted by the First World War.

The plan was to lay the foundations and brick the building up to the windows, but when the Germans took away the building materials that had been stacked up for the war effort in 1915, the Tsar’s roubles lost their value.

After Lithuania became independent, in 1923 the construction work started. This was taken care of by a long-standing Vievis priest J. Mincevičius. During the war, the designs for the church disappeared, so the architect designed a second church, not a single-aisle church, but a two-aisle one, and he himself supervised the construction.

There was a shortage of money, so the priest convinced the parish farmers to pay a tax of 15 litas per hectare of land to the church for a year, on a voluntary basis. It was a difficult year for the farmers.

The townspeople were obliged to work on the construction of the church for a set period of time.

In 1931, the main works were completed and the church was consecrated, but the interior works were still in progress for a long time.

During the Second World War, the chapel and the rectory next to the cemetery were burnt down, along with all the outbuildings with all the outbuildings and church documents.

St. Anne’s Church is a neo-baroque, basilican church with two tall towers with two bells.

One of them was cast in 1937 in Kaunas Masalcevo bell foundry and is called St. Joseph name. The church is decorated with three monuments of Lithuanian culture: 2 paintings „Mary of the Rosary”, 

„The Rosary of St. Mary the Baptist”. „The Crucified”, 2 paintings of the Rosary, 2 paintings of St. Cecilia, and a wooden sculpture „The Crucified”.

Since 2005 A. Kelmelis has been the pastor of Vievis parish and the administrator of Kazokiškės.

The churchyard is decorated with a wooden cross dedicated to Lithuania’s independence, built in 1989. 

Until 1934, the town market was held in front of the church, but later moved to another location, and the town square was renamed after Darius and Girenas.