2. Vievio mokyklos / Schools in Vievis 

2. Vievio mokyklos (Semeliškių gatvė 38, 40) / Schools in Vievis (Semeliškių st. 38, 40)

2. Vievio mokyklos (Semeliškių gatvė 38, 40)

Pirmoji valdiška pradžios mokykla – narodnoje učilišče Vievyje buvo įkurta 1865 m. po sukilimo prieš carinę Rusiją, kai čia apsigyveno sukilimo malšinime pasižymėjusių karių šeimos.           

Prie cerkvės veikė ir parapinė mokykla. Iki Pirmojo pasaulinio karo abiejose mokyklose buvo mokoma rusų kalba. Pirmaisiais mokslo metais valdinėje mokykloje mokėsi 23 mokiniai, tik berniukai. Nuo 1900 m. pradėjo mokytis ir mergaitės, todėl 1910 m. buvo įkurta dviejų klasių mokykla, kurioje mokėsi daugiau nei 100 vaikų, juos mokė du mokytojai. Karo metais pamokos nevyko, nes miestelis buvo aktyvaus karo zona, daugelis pastatų buvo apgriauta ir sudeginta.

J. Milančius pastangomis 1918 m. Vievyje buvo įkurta 4 klasių lietuviška pradžios mokykla. (Semeliškių g. 40), nors realiai ji veikti greičiausiai pradėjo po nepriklausomybės kovų, apie 1920 metus, kai mokyklos vedėju tapo J. Milančius. 

Pirmieji mokytojai A. Baumilas, V. Buinevičius, V. Minkevičius, D. Kastantinavičienė – Kastaitienė. Mokinių skaičius svyravo tarp 80 ir 120. Prie mokyklos buvo pasodintas ąžuolas, simbolizuojantis stiprybę ir lietuvybę. Dabar jis vos žaliuoja. Mažai skyrėme dėmesio ąžuolėliui.   

Darbo ir mokymosi sąlygos mokykloje buvo labai sunkios: mokytojai neturėjo kur gyventi, net pats J. Milančius gyveno tame pačiame mokyklos pastate, kol neatstatė savo namo. Trūko vadovėlių, sąsiuvinių ir rašymo priemonių, trūko malkų, todėl klasėse buvo labai šalta, vaikai dažnai sirgdavo. Mokslo metai prasidėdavo, kai gyvuliai iš ganyklų buvo suvaromi į tvartus (lapkričio mėn.) ir baigdavosi ūkio darbai, o anksti pavasarį vaikai išsibėgiodavo ganyti gyvulių. Mokslo metų trukmė buvo 5 -6 mėnesiai.

Vievyje buvo ir žydų mokykla, kuri pradėjo veikti 1920 m. , joje mokytojavo R. Bergmanaitė, tačiau kur buvo ši mokykla, iki šiol nežinoma. Žydų vaikams nereikėjo dirbti žemės ūkio darbų, todėl jų mokslo metai prasidėdavo rugpjūčio 15 d., jų lankomumas buvo geras, vaikai uoliai mokėsi siekdami gauti geresnį išsilavinimą ir susikurti patogesnį gyvenimą.

Iki 1931 m., kai buvo įvestas privalomas mokslas 7 -14 metų vaikams, mokinių skaičius augo,

trūko patalpų, todėl 1936 m. šalia medinio pastato buvo pastatyta nauja dviaukštė mūrinė mokykla, kuri veikė kaip 6 klasių pradžios mokykla, o 1939 metais tapo septynmete – progimnazija. Pirmasis jos direktorius buvo V. Minkevičius, mokinių 1940/41 m. m. buvo apie 150.

pastedGraphic.png

Vievio vidurinė mokykla

Antrojo pasaulinio karo metais mokykloje įsikūrė vokiečių kariai. Pastatas aptvertas spygliuota viela, užminuotos prieigos, prieš mokyklą įrengti du bunkeriai. Vaikai, kurių buvo apie 50 – 70, grįžo mokytis į medinį pastatą.

 pastedGraphic_1.png         pastedGraphic_2.png

Po karo mokykla dar veikė kaip progimnazija, bet nuo 1949/ 50 m. m. pradžios buvo įsteigta 8 klasė ir ji buvo perorganizuota į vidurinę mokyklą, kurioje mokėsi ir pradinukai. Vėl pradėjo trūkti patalpų, todėl 1961 m. pastatytas priestatas, o 1979 m. pastatyta nauja tipinė mokykla. Vidurinėje mokykloje (su pradinukais) mokėsi apie 1200 mokinių, dirbo 75 mokytojai.

Po 2000 m. susikūrus Elektrėnų savivaldybei, po metų pradinė mokykla atsiskyrė nuo vidurinės ir tapo savarankiška,  2005 m. po akreditacijos vidurinė mokykla tapo gimnazija.

2018 m. Vievio J. Milančiaus pradinė mokykla paminėjo 100 – mečio jubiliejų.

Meno mokykla

Vievio muzikos mokykla buvo įsteigta 1959 m. Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjo Juliaus Pulausko iniciatyva. Pirmaisiais darbo metais joje veikė 3 skyriai: fortepijono, akordeono bei smuiko ir mokėsi apie pusšimtis vaikų. Pirmasis mokyklos direktorius H. Bagdzevičius, specialybę dėstė J. Jurgaitis, J. Gečas, Ž. Preibytė ir kt.

Pradžia buvo sunki, nes trūko muzikos instrumentų, vadovėlių, o natas vaikai perrašinėdavo ranka.

Choro repeticijos dėl patalpų trūkumo vykdavo kultūros namuose – ten kurį laiką buvo ir pora

muzikos mokyklos skyrių.

Du dešimtmečius muzikos mokyklai vadovavo chorvedė A. Pulauskienė, vėliau A. Dmukauskienė.

1986 m. muzikos mokykloje buvo atidarytas dailės skyrius, mokyklos pavadinimas pakeistas į meno mokyklą. Senuose aptriušusiuose pastatuose vaikai mokėsi iki 2010 metų renovacijos, dabar mokymosi sąlygos geros.

Meno mokyklą lankantys vaikai aktyvūs įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyviai ir diplomantai, knygų iliustratoriai.

Vievio meno mokyklą baigė šimtai moksleivių. Čia mokėsi garsūs muzikantai D. Pulauskas, G. Rinkevičius, J. Cechanovičius, T. Šumskas. 2019 m. mokykla paminėjo savo veiklos 60 – metį.

pastedGraphic_3.png

Vievio meno mokykla

2. Schools in Vievis (Semeliškių st. 38, 40)

The first governmental elementary school narodna uchilište was founded in 1865. After the uprising against Russia. Famillies those who distinguished themselves in supressing the uprising settled here. There is also a parchial school near the church. Until the first World war, Russian language was taught in the schools. In the first year, the government school had 23 students only boys. Since 1900 girls also starded to study, so in 1910 two class school was established, where over 100 children studied, and taught by two teachers.

During the war, classes were not held because the town was an active war zone, many buildings were destroyed and burned.

J Milančiaus efforts in 1918 a 4-grade lithuanian primary school was established in Vievis. In reality it starded to operate after the independence struggles around 1920. Milančius himself became head of the school.

The first teachers were A. Baumilas, V. Buinevičius, V. Minkevičius, 

D. Kanstantinavičienė. The number of students fluctuated between 80 and 120. An oak tree was planted near the school symbolizing strength and lithuaniasim. Now it is barely green. We paid little attention for the oak treez.

The working learning conditions at the school were very difficult. The teachers had nowhere to live, even Milančius himself lived in the same school building until he rebuilt his house, there was a lack of textbooks, notebooks and writing materials, the was a lack of firewood, so the classrooms were very cold, children were often sick. The school year began when the animals were driven from the pastures to the barns (November) and the farm work ended, and in the early Spring the children ran out to herd the animals. The school year was about 5-6 months, not 9 like today.

There was also a Jewish school in Vievis, which started operating in 1920. R. Bergmanaitė taught there, but where the school was is still unknown. Jewish children did not had to do agricultural work. Thefore, their school year started on August 15, their attendance was good, the children were diligent, they studied to get better education and created better life.

Until 1931, when compulsory education was introduced for children aged 7-14 the number of students grew. There were a lack of premises, so in 1936 a new two-story brick school as built next to the wooden building, which operated as a 6th-grade primary school, and in 1939 became a pro gymnasium. And the first director was V. Minkevičius, the number of students in 1940-1941 was about 150.

pastedGraphic.png

 

During the World War II, German soldiers settled in the school. The building was fenced with barbed wire, mined access, two bunkers were set up in front of school. There were about 50-70 children, who came back to study in the wooden building. 

 pastedGraphic.png         pastedGraphic_1.png

After the war, school still operated as a secondary school, but from the start of 1949/1950, 8th grade was established and school was reorganized into a high school, where elemnetary school students also studied. There was a lack of space again, so an extension was built in 1961, and a new typical school was built in 1979.  In high school  ( with elementary school students) studied about 1200 students, 75 teachers worked there.

After 2000, when Elektrėnai municipality was established, a year later the primary school separated from the high school and became independent, in 2005 after acreditation high school became gymnasium. In 2018 Vievis J. Milančius primary school celebrated its 100th anniversary. 

Art school.

Vievis Music School was established in 1959 on the initiative of Julius Pulauskas, the head of the Trakai District Culture Department. In its first year of operation, it had three sections: piano, accordion and violin, and about fifty children studying there. H. Bagdzevičius was the first director of the school, J. Jurgaitis, J. Gečas, Ž. Preibytė and others were teaching specialties. 

The beginning was difficult, because there was a lack of musical instruments and textbooks, and children had to copy the music notes by hand. 

Due to the lack of space, choir rehearsals used to take place in the House of Culture which was also home to a couple of sections of the music school for a while. 

For two decades, the music school was headed by choirmaster A. Pulauskienė, and later by A. Dmukauskienė.

In 1986, an art section was opened at the music school, and the name of the school was changed to Art School. Children were educated in the old dilapidated buildings until the renovation in 2010, but now the learning conditions are good.

Children attending the art school are active participants and graduates of various republican and international competitions, as well as book illustrators.

Hundreds of students have graduated from the Vievis Art School. Famous musicians such as D. Pulauskas, G. Rinkevičius, J. Cechanovičius and T. Šumskas studied here.

In 2019, the school celebrated its 60th anniversary.


Vievis Art School