3. Namas – bolševikų revoliucinis komitetas – Brazinskai

3. Namas – bolševikų revoliucinis komitetas – Brazinskai (Semeliškių g. 42, 46)

3. Namas – bolševikų revoliucinis komitetas – Brazinskai
(Semeliškių g. 42, 46)

pastedGraphic.png

Namas, kuriame 1919 m. veikė bolševikų revoliucinis komitetas

 Pirmojo pasaulinio karo metu Vievis labai nukentėjo nuo apšaudymo. Vienas iš Pastatų, išlikusių po gaisro, buvo mokyklos pastatas. Pakeliui į Lenkiją bolševikai 1919 m. sausio 6 d. užėmė Vilnių, sausio 10 d. – Vievį. Užimtose teritorijose buvo kuriama bolševikų valdžia. Revoliucinis komitetas, kuriam vadovavo J. Šumskas, bei milicijos skyrius buvo įkurti ir Vievyje, šiame pastate. Bolševikai žadėjo atimti iš dvarų (valsčiuje jų buvo 10) žemę ir kitą turtą, įvesti 8 val. darbo dieną, perimti savo žinion valsčiaus mokyklas, palaikyti tvarką ir saugumą. Nemažai vieviečių tikėjo bolševikų pažadais ir juos rėmė, nes dauguma per karą buvo praradę savo namus ir užgyventą turtą. Tik nespėjo bolševikai įvesti žadėtos naujos tvarkos, nes jau balandžio mėnesį Lietuvos savanoriai išstūmė juos iš Vievio. Nepatvirtintais duomenimis po Nepriklausomybės kovų šiame pastate iki 1927 metų buvo įsikūrusi Vievio valsčiaus valdžia.

Šalia stovinčiame name iki 1965 m.  gyveno vieni iš pirmųjų TSRS teroristų – tėvas ir sūnus Pranas ir Algirdas Brazinskai. 1970 m. spalio 15 d. jie užgrobė Aeroflot keleivinį lėktuvą su 46 keleiviais, skridusį iš Batumio į Suchumį, ir pareikalavo skristi į Turkiją, planuodami iš ten patekti į JAV. Ginkluoti banditai nušovė lakūnus bandžiusią perspėti stiuardesę Nadeždą Kurčenko, sužeidė šturmaną ir borto mechaniką. Lėktuvo vadas įvykdė jų reikalavimus ir nusileido Turkijoje, netoli sienos esančiame Trabzono oro uoste. Čia teroristai buvo suimti, 4 metus kalėjo, vėliau apsiskelbę politiniais pabėgėliais per vargus pateko į Jungtines Amerikos Valstijas, bet negavo politinio prieglobsčio ir nesulaukė išsvajotos amerikoniškos laimės.

2002 m. konflikto metu sūnus nužudė tėvą ir buvo nuteistas 20 metų kalėti. TSRS abu Brazinskai už akių buvo nuteisti mirties bausme. Po šio įvykio ne tik SSRS, bet ir kitose valstybėse buvo sustiprinta keleivių ir jų bagažo patikra. 1970 m. praėjimas tarp meno ir pradinės mokyklų,  pagerbiant nužudytos stiuardesės atminimą, kurį laiką buvo vadinamas Nadeždos alėja.

pastedGraphic.png

House where was working revolutionary committee in 1919.

During the first world war Vievis suffered heavily from shelling. One of the houses left after the fire was the school building. On the way to Poland in 1919-01-06 the bolsheviks occupied Vilnius, and in January they occupied Vievis too. In the occupied territories a bolshevik government was being formed. The revolutionary committee, which was led by J.Šumskas and the militia department was also formed in Vievis, in the same building. The bolsheviks promised to strip away land and other valuables from the manors, introduce an 8 hour workday, take over the municipality schools, to incite order and security. Quite a lot of people from Vievis believed the bolsheviks’ promises and supported them, because most of them lost their homes and assets during the war. But the bolsheviks didn’t make it in time to introduce the new order, because in April the Lithuanian volunteers forced them out of Vievis. It isn’t exactly known, but it’s speculated that after the Independence battles a new Vievis municipality authority was created in this building before 1927. Until 1965, in the building next to this one lived father and son Pranas and Algirdas Brazinskai, one of the first USSR terrorists. In October ,1970 they hijacked an Aeroflot passenger plane with 46 passengers, which was flying from Batumi to Sukhumi and ordered to fly to Turkey, they were planning to get to the USA from there. Armed bandits shot the stewardess Nadežda Kurčenko, who was planning to alert the pilots, also they injured the navigator and the board mechanic. The chief of the plane complied with their orders and landed in Trabzon, an airport close to the border, Turkey. There the terrorists were arrested, spent 4 years in jail, later, after announcing that they were political refugees after much trouble they got into the USA, but didn’t get any political shelter or the dreamt about American happiness. 

In 2002 the son killed his father and was sentenced to 20 years in jail. Behind public eyes. In the USSR both Brazinskai were sentenced to death penalty.

After this incident the baggage and passengers’ inspection was reinforced not only in the USSR, but also in other countries. In 1970 the passage between the art and primary schools was named in honor of the stewardess that was killed, for some time it was called Nadeždos Avenue.