Oginskiai – muzikai ir kompozitoriai

XVI a. pabaigoje Trakų pakamaris ir Kruonio dvaro savininkas Bogdanas Marcijonas Oginskis bei jo žmona Raina Valavičiūtė-Oginskienė fundavo cerkvės Kruonyje statybą. 1629 m. R. Oginskienės lėšomis Kruonyje buvo įkurtas stačiatikių vienuolynas. Vienuolynui ir cerkvei išlaikyti užrašyta 2000 kapų lietuviškų grašių, taip pat Menžikovskių palivarkas, Ivanovščiznos palivarkas prie Limšiaus upelio, Žydeikiškių kaimas su pavaldiniais ir dvi dirvos, nupirktos iš bajoro Valentino Saibuto: Rezikiškes ir Užiliškes, esančios Kauno paviete. XVII a. pradžioje Bogdanas Marcijonas Oginskis skyrė lėšų stačiatikių vienuolyno ir cerkvės Vievyje statybai.

LDK kancleris Marcijonas Oginskis fundavo pirmąją medinę katalikų bažnyčią Naujamiestyje bei finansavo Rykantų bažnyčios atstatymą, o jo giminaitis Marcijonas Mykolas Oginskis prisidėjo prie Vitebsko jėzuitų vienuolyno statybos, kuriame ir buvo palaidotas. Trakų vaivada Martynas Oginskis fundavo Raguvos bažnyčią, Tadas Antanas Oginskis 1824 m. skyrė lėšų Dievo Apvaizdos bažnyčios Kapčiamiestyje statybai, Mykolas Mikalojus Oginskis fundavo 1900 m. užbaigtą statyti Kulių šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčią ir t.t.

XVIII a. gyvenęs filantropas etmonas My­ko­las Ka­zi­mie­ras Oginskis rėmė Smilavičių vienuolyną ir baž­ny­čią, įkū­rė lab­da­ros fon­dą, skirtą Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tams remti, padovanojo universitetui mineralų kolekciją. Viena iš etmono išplėtotų idėjų buvo Karo invalidų namų Vilniuje projektas.