Rusėniškosios raštijos rėmėjai

Lietuvos ir pasaulio raštijos istorijoje ryškų vaidmenį suvaidino Trakų pakamario kunigaikščio Bogdano Marcijono Oginskio įsteigta Vievio spaustuvė. 1611 m. šioje spaustuvėje pasirodė pirmas stačiatikių Šv. Dvasios brolijos leidinys – Naujasis Testamentas su Psalmynu, išleistas Oginskio lėšomis. Bogdanas Oginskis ir jo žmona Raina Valavičiūtė buvo pagrindiniai Meletijaus Smotrickio parengtos „Mokomosios evangelijos“ – Stačiatikių Bažnyčiai skirtos pamokslų knygos – mecenatai ir leidėjai. 1611–1615 m. Bogdanas Oginskis finansavo ir kitų stačiatikių bažnytinei praktikai skirtų knygų leidybą. 1619 m. Vievyje buvo išspausdinta M. Smotrickio parengta „Slavų gramatika“, leidžiama liturginė stačiatikių literatūra bei proginės knygos lenkų kalba.

Vievio spaustuvė įnešė reikšmingą indėlį kitakalbės (ypač rusėniškosios) Lietuvos spaudos raidoje ir prisidėjo prie to, kad Šv. Dvasios brolijos leidiniai XVII a. peržengtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienas, įsiliedami į kultūrinę kaimyninių valstybių erdvę. M. Smotrickio gramatika pakartotinai buvo išleista Maskvoje (1648 m.), Besarabijoje (1697 m.), Serbijoje (1755 m.). Tai liudija ypatingą Vievio spaustuvėje išleistų knygų mokslinę-kultūrinę reikšmę.